O PROJEKCIE

Firma szkoleniowa EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.k. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie „Nowe perspektywy” realizowanym na terenie powiatu strzyżowskiego, przeworskiego i jasielskiego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Numer VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Dofinansowanie Projektu z UE: 863 523,89 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.12.2017 r. do 31.01.2019 r.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez wzrost aktywności zawodowej 70 Uczestników Projektu tj. osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w powiatach: strzyżowskim, jasielskim i przeworskim w wieku powyżej 29 roku życia w terminie od 01.08.2017 r. do 31.01.2019 r.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe
 • spotkania z psychologiem, warsztaty motywacyjne
 • szkolenia zawodowe wg indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe)
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 4 poniższe kryteria:

 1. pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz poszukujące pracy),
 2. zamieszkują w powiecie: strzyżowskim, przeworskim lub jasielskim,
 3. są w wieku powyżej 29 roku życia,
 4. należą do co najmniej jednej z grup:
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • kobiet.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in.: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich, refundację kosztów opieki os. zależną / nad dzieckiem w wieku do 7 lat.

W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:
 • osoby z niską samooceną, niską motywacją, niskim poziomem wiary we własne umiejętności, mało mobilne,
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby opiekujące się osobą zależną/ dzieckiem,
 • osoby zamieszkujące teren wiejski,
Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do jednego z Biur Projektu, bądź Głównego Biura Projektu EDU-IT: ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów osobiście lub pocztą.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 01.12.2017 r. do 28.02.2018 r.

W przypadku niezebrania wymaganej liczby Uczestników Projektu w ww. terminach Beneficjent zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje udzielane są w Głównym Biurze Projektu:

ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów
tel.: 734 920 067
tel.: 531 904 403
e-mail: nowe1perspektywy@gmail.com
www.perspektywy.edu-it.com.pl