FORMY WSPARCIA

Rozpoznanie aktualnej sytuacji i identyfikacja potrzeb – przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), którego celem jest zbadanie aktualnych potrzeb Uczestników Projektu, określenie ich mocnych i słabych stron, potencjału zawodowego oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania. Wsparcie będzie realizowane w formie spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, w wymiarze 8 godzin dla każdego Uczestnika Projektu.

Poradnictwo zawodowe- warsztaty grupowe w wymiarze 16 godzin/grupę. Tematyką warsztatów będą m.in. informacje o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.

Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy w wymiarze średnio 3 godzin/Uczestnika. Dokładna liczba godzin pośrednictwa pracy będzie ustalana w zależności od zapotrzebowania Uczestnika i w porozumieniu z pośrednikiem pracy. Głównym celem spotkań będzie pomoc Uczestnikom Projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, jak również umożliwienie pracodawcom pozyskanie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Szkolenia zawodowe wg potrzeb Uczestników Projektu nadające kwalifikacje wraz z egzaminem
W ramach Projektu Uczestnikom zapewniony będzie udział w szkoleniu zawodowym. Tematyka szkolenia będzie odpowiadała na potrzeby i możliwości Uczestnika oraz będzie wynikała z treści stworzonego wcześniej Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym. Program i czas szkolenia będzie skonstruowany tak, by przeprowadzone szkolenie było przydatne dla każdego Uczestnika Projektu. Szkolenia będą uwzględniały potrzeby na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku pracy na podstawie krajowych i regionalnych badań i analiz rynku pracy. Przewiduje się czas trwania jednego szkolenia na średnio 120 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Co do zasady szkolenia odbywać się będą w trybie dziennym, maksymalnie 5 dni w tygodniu. Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodów, potwierdzone odpowiednim dokumentem np. certyfikatem.
Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe.

3-miesięczne płatne staże zawodowe to forma wsparcia realizowana po zakończeniu szkoleń dla Uczestników Projektu. Celem stażu zawodowego jest wyposażenie Uczestnika Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Skierowanie na staż zawodowy będzie bezpośrednio wynikało z Indywidualnego Planu Działania. Stażysta będzie wykonywać swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu zawodowego.
W okresie odbywania stażu zawodowego stażyście przysługuje miesięczne stypendium, które wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Każdemu stażyście zostaną zapewnione badania lekarskie i ubezpieczenie.